කපටි - වංචාවෙන් හෝ මගහැරීමෙන් කෙනෙකුගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ කුසලතා තිබීම හෝ පෙන්වීම.

කපටි කම යනු තමන්ගේ අඩුපාඩු සැඟවීම සහ අන් අයගේ දුර්වලතා සොයා ගැනීමේ කලාවයි - විලියම් හස්ලිට්

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න