කෝපි ආදරවන්තයින් මෙම අදහසට කැමති වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.

සීතල කිරිවල කෝපි අයිස් කැට, තවත් කියන්න අවශ්‍යද?

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න