සමහර විට, ඔබව වළක්වන දෙය ඔබේ හිසෙහි තිබේ.

වර්තමාන අත්දැකීම ඔබේම සංස්කෘතික හා සාම්ප්‍රදායික හැසිරීමේ ප්‍රතිපලයකි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න