1894 සිට පළමු කොකාකෝලා බෝතලයේ කොකේන් ග්‍රෑම් 3.5 ක් පමණ අඩංගු විය.

ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ආච්චිලා සහ සීයලාට පාසැලට යාමට හා ඒමට, පාවහන් නොමැතිව හිම මත ඇවිදින්නට හැකි වූයේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කරයි.🙃🙂😁

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න