වලාකුළක් සමඟ පිරිනමන කෝපි

මෙම කෝපි "බොම්බයි මොටයි" වලාකුළ සමග පිරිනමනු ලැබේ, කෝපි - වාෂ්ප "බොම්බයි මොටයි" විසුරුවා හැරීමට ඉහළ යන අතර වලාකුළ කෝපි වලට උඩින් සීනි සමඟ වැස්ස වීමට පටන් ගනී. 🥰🥰🙃👍

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න