සා. පෙ. විභාගය ජයග්‍රහණය කරා පියවර ඉදිරියට තබන අතර ඔබේ මුදල් ඉතිරි කරගන්න

රජය ලබා දුන් පෙළ පොත් කියවන්න, නැවතත් කියවන්න. ඔබට තේරුම් ගැනීමට අපහසු පාඩම් වල කොටස් සලකුණු කරන්න. ඊට පසු ඔබට ඔබේ ගුරුවරයා සමඟ ඒවා සාකච්ඡා කළ හැකිය. එවිට ඔබට ඒවා තේරුම් ගත හැකිය.

දැන්, පෙළ පොතේ දක්වා ඇති ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඉන්පසු ඔබට පාඩමට අදාළ විභාග ප්‍රශ්න විසඳීමට උත්සාහ කළ හැකිය. ඒ සඳහාද ගුරුවරුන්ගේ මග පෙන්වීම සහ උදව් ලබා  ගන්න.

එවිට ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා පියවර ඉදිරියට තබන අතර ඔබේ ඉදිරි වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබේ දෙමාපියන්ගේ මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකිය.

ඔවුන්ට මුදල් උපයා ගැනීමට නම් ඔවුන් ඔබව ටියුෂන් කඩයකට සීමා කළ යුතුයි.

ඔබේ මනස නිදහස් කර ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඉදිරියට යන්න.

MyClazz 

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න