සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල වඩාත් වැදගත් ප්‍රවාහන අභියෝගයන්ට විසඳුමයි.

හොඳ ප්‍රවාහන සේවාවක ප්‍රධාන ලක්ෂණ අතර ආරක්ෂාව, වේගය, ප්‍රවේශවීමේ පහසුව, විධිමත් බව, දැරිය හැකි මිල, වෙලාවට වැඩ කිරීම සහ සුවපහසුව ඇතුළත් විය යුතුය.

නාගරික ප්‍රවාහන පද්ධතිවලට නාගරික සංචලනයේ අවශ්‍යතා ප්‍රමාණවත් ලෙස සපුරාලීමට නොහැකි වූ විට ප්‍රවාහන අභියෝග ඇතිවේ.

ශ්‍රමය සහ පාරිභෝගිකයින් ගමනාන්ත අතර ප්‍රවාහනය සඳහා ඇති ප්‍රවාහන පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව මත නාගරික ඵලදායිතාව බෙහෙවින් රඳා පවතී. මේ කාරණයේදී පිළිගත් ප්‍රධාන අභියෝග පහත සඳහන් පරිදි හඳුනාගත හැකිය.

  • මාර්ග තදබදය සහ වාහන නැවැත්වීමේ දුෂ්කරතා.
  • ගමනාගමනයේදී දිගු කාලයක් ගත කිරීම - මිනිසුන් තම පදිංචිය සහ සේවා ස්ථානය අතර වැඩි කාලයක් ගත කරයි.
  • පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම.
  • පොදු ඉඩ අහිමි වීම
  • ඉහළ යටිතල පහසුකම් නඩත්තු වියදම්
  • පාරිසරික බලපෑම් සහ බලශක්ති පරිභෝජනය

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න