මගේ විදියට

මගේ විදියට, අඩුම මිලට මම ටැක්සිය හොයන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලත් බලන්න...!
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න