නිදහසේ තේරුම කුමක්ද?

• නිදහස යනු හුදෙක් නිදහසේ ජීවත්වීම නොව ගෞරවය සහතික කිරීමයි.

• නිදහස යනු ලොවට හඳුන්වා දුන් දා සිට මිනිසුන්ට ඇති සහජ අයිතියකි.

• නිදහස යනු කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තමාට අවශ්‍ය දේ කිරීම, කෙනෙකුට අවශ්‍ය තැන ජීවත් වීම, තමාගේම විනිශ්චය අනුව අනුභව කිරීම සහ කෙනෙකුගේ හදවතට අවශ්‍ය දේ අවබෝධ කර ගැනීමයි.

• අප නිදහසේ ජීවත්වන විට අප අවට සිටින පුද්ගලයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ හැඟීම් ගැන සිතා බැලිය යුතුය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න