කුඩයට වැස්ස නැවැත්විය නොහැක, නමුත් ඔබට වැස්සේ සිටගෙන....

කුඩයට වැස්ස නැවැත්විය නොහැක, නමුත් ඔබට වැස්සේ සිටගෙන සිටීමට සහාය වනු ඇත.

විශ්වාසය සාර්ථක නොවිය හැකි නමුත් ජීවිතයේ ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමට අපට බලය ලබා දෙයි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න