පවත්නා ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය රටේ සමාජ සුභසාධනයට බලපානු ඇත.

වර්තමාන ආර්ථිකය විනිවිද යාමට පුද්ගලයෙක් දන්නේ නම්, ව්‍යාපාර සඳහා පවතින ආර්ථිකය හොඳ ද නරක ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න