ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ජනතාව සඳහා නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාවට විරෝධය පළ කරති - Old news..! But old is gold..!

සමහර පුද්ගලයින් සමාජ සුභසාධන ව්‍යාපෘතිවලට කැමති නැති අතර සමාජ උනන්දුවක් නැති සමහර ව්‍යාපෘති දිරිමත් කිරීමට කැමතියි. හේතුව සමාජ සුභසාධන ව්‍යාපෘති මඟින් නුසුදුසු ඉපැයීම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අඩු කිරීමයි. උදා: ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරු ජනතාව සඳහා නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාවට විරෝධය පළ කරති. එහෙත් ඔවුන් රජයේ බදු ආදායම නාස්ති කරන අපිරිසිදු ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය වේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න