බූරුවන්ගේ සුභසාධනය සඳහා සහයෝගය ලබා දීම

අපිට යමක් උපයා ගත හැකි නම්, රටට සිදුවූයේ කුමක් ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. නායකයෙකු ලෙස අපට බූරුවෙකු අවශ්‍ය වන්නේ එබැවිනි

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න