මෙත්සිල යෙදුම - Methsisila app

ධර්මය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට, එක් එක් කොටස ගැන අදහස් දැක්වීමට, ජාතක කතා කියවීමට, ධර්ම අභ්‍යාස භාවිතය සහ ඊළඟට කුමක් කළ යුතුද යන්න සාකච්ඡා කිරීමට අප විසින් සාදන ලද යෙදුම මෙත් සිසිලයි. සහභාගිවන සෑම කෙනකුටම දැනටමත් දන්නා පුද්ගලයින් සමඟ messenger හරහා සන්නිවේදනය කළ හැකිය. කලණ මිතුරු ඇසුර උනන්දුවක් දක්වන අයට සම්බන්ධ විය හැකිය

                   කරුණාකර පිවිසෙන්න...!

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න