එය ඔහු පිටුපස ඇති ඉරණමයි

ඔබට මිනිසෙකු දැනුමට යොමු කළ හැකිය, නමුත් ඔබට ඔහුව සිතීමට පුහුණු කල නොහැක..!

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න