ඕනෑම පාර්ක් එකකින් ටැක්සියක් ගෙන්වා ගැනීමට....!

ඔබ සංචාරය කිරීමට කැමති, නිතර ගමන් බිමන් යන අයෙක්ද? එහෙනම් ක්ෂණිකව කුලී රථයක් සොයා ගැනීමට හෝ හෝටල් කාමරයක් වෙන් කරවා ගැනීමට ඔබ අත පහසුකම් අවශ්‍ය වේ

ප්‍රවේශය

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය - www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Sign up here to take a taxi from the nearest taxi park in Sri Lanka
On 2020-04-03 13:17:27