සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි නොමිලේ ඉගෙන ගනිමු 

සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු 

අධ්‍යයන කාලය :

One month full time (මාස 1 -  පුර්ණකාලින / මාස 3 - අර්ධ කාලීන)

අන්තර්ගතය :

පාඨමාලාව මගින් වචන ඉගෙන ගන්න ආකාරය වචන වාක්‍ය කාණ්ඩවල වචන යෙදීම සහ ව්‍යාකරණ පිළිබදව ඉගෙනගන්නා ආකාරය මැනවින් ඉදිරිපත් කෙරේ .

ඉලක්කය :

ශිෂ්‍යයා ඉංග්‍රීසි කියවීමට ලිවීමට සහ කතා කිරීමට හැකි අයෙක් බවට පත්කිරීම 

බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵලය :

විශ්වාසයෙන් සරල ඉංග්‍රීසි කතා කරන ශිෂ්‍යයෙක් 

පළමු පියවර :

වචන සොයා කියවීම හා උච්චාරණය 

මේ සදහා , ඔබ වඩාත් කැමති කතා පොත් මාලාවක් තෝරාගන්න

Eg :- 

  1. Story Books - Children, in MyClazz
  2.  Lady Bird story book series (දරුවන්ට වඩාත් සුදුසුයි )
  3. My Australian story book series
  4. Best love story book series
  5. American horror story book series

කියවීම සහ උච්චාරණය සදහා සහය මෘදුකාංගය ලෙස https://translate.google.com/ භාවිත කරන්න . උදව් සදහා මෙහි ඇති messenger පහසුකම භාවිතා කර මා අමතන්න.

කියවීම හා උච්චාරණය අතර නාම  පද, ක්‍රීයා පද, සර්වනාම, නාම විශේෂන, ක්‍රීයා විශේශණ, නිපාත සහ විරාම ලකුණු හඳුනාගන්න.

එමෙන්ම විරුද්ද පද, සමාන වචන,

 අවසන් ශබ්දවල අනුරූප බව(rhyme) උදාහරණ: balloon rhymes with moon.

උච්චාරණය සමාන වෙනස් ව්චන(homophone)
 (උදාහරණ. new and knew) ගැනද අවදානය යොමු කරන්න.

Nouns;
A noun is a part of speech that denotes a person, animal, place, thing, or idea. (නාම පදයක් පුද්ගලයෙකු, සත්වයෙකු, ස්ථානය, දෙයක් හෝ අදහසක් )

 

 

Verbs;
a word used to describe an action(ක්රියාව විස්තර කිරීමට භාවිතා වන වචනයක්).
උදාහරණ: Go, run, went, eat, sit etc.

1. Intransitive( අකර්මක )

උදාහරණ

Verb                                     Intransitive        
to eat                                    let's eat            

2. Transitive( කර්මක )

උදාහරණ

Verb                                  Transitive
to eat                                let's eat pie

Eg. Let's eat pie. (Transitive) Let's eat. (Intransitive)

3. Auxiliary(සහායක ක්රියාව).
  උදාහරණ: Am, Is, Are, Was, Were, Be, Being,

 

 

සර්වනාම
එය තනිවම භාවිතා කරන නාම පදයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි කතිකාවට සහභාගීව සිටින (උදා: මම, ඔබ) හෝ කතිකාවේ සහභාගීව නැති කෙනෙකු (උදා: ඇය, එය, මෙය) ගැන සඳහන් කරන වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය.
Pronouns
a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse (e.g. I, you ) or to someone or something mentioned elsewhere in the discourse (e.g. she, it, this ).

නාම විශේෂන
නාමවිශේෂණ යනු නාම පද (හෝ සර්වනාම) විස්තර කරන වචන වේ. "පැරණි," "කොළ" සහ "සතුටු සිතින්" යනු නාමවිශේෂණ සඳහා උදාහරණ වේ. (නාම පද “වචන විස්තර කිරීම” ලෙස සිතීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය)
Adjectives are words that describe nouns (or pronouns). "Old," "green," and "cheerful" are examples of adjectives. (It might be useful to think of adjectives as "describing words.")

ක්‍රීයා විශේශණ
ක්‍රීයා විශේශණ යනු ක්‍රියා පදයක් වෙනස් කළ හැකි වචනයකි, නාමවිශේෂණක් හෝ වෙනත් ක්‍රීයා විශේෂණක්.
බොහෝ ක්‍රීයා විශේශණ "-ly" අවසන් වේ. උදාහරණයක් ලෙස: swims quickly. (Here, the adverb "quickly" modifies the verb "swims.") (මෙහි, "quickly" යන යෙදුම "swims" යන ක්‍රියා පදය වෙනස් කරයි.) She is an extremely quick swimmer - ඇය අතිශය ඉක්මන් පිහිනුම් ක්‍රීඩිකාවකි.


An adverb is a word that can modify a verb, an adjective, or another adverb.
Lots of adverbs end "-ly." For example: She swims quickly. (Here, the adverb "quickly" modifies the verb "swims.") She is an extremely quick swimmer.
Or
a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb or a word group, expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. (e.g., gently, quite, then, there ).

නිපාත
නිපාතයක් යනු නාමයක්, සර්වනාමයක් හෝ නාම පදයකට පෙර දිශාව, වේලාව, ස්ථානය, අවකාශීය සම්බන්ධතා පෙන්වීමට හෝ වස්තුවක් හඳුන්වා දීමට භාවිතා කරන වචනයක් හෝ වචන සමූහයකි. නිපාත සඳහා උදාහරණ සමහරක් වන්නේ "in," "at," "on," "of," සහ "to" වැනි වචන ය.
A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like "in," "at," "on," "of," and "to."
Or
a word governing, and usually preceding, a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element in the clause, as in “the man on the platform,” “she arrived after dinner,” “what did you do it for ?”.

විරාම ලකුණු - Punctuations

විරාම ලකුණු අත්‍යවශ්‍ය වන අතර එය ලිඛිත භාෂාවේ අර්ථය ගෙනහැර දැක්වීමට සහ පැහැදිලි කිරීමට භාවිතා කරයි. එය සම්පූර්ණ නැවතුම හෝ කොමාව වැනි සරල ලකුණු වන අතර අර්ධ සළකුණු හා යටි ඉර වඩාත් සංකීර්ණ වේ. විරාම ලකුණු වැරදියට ලබා ගැනීමෙන් වාක්‍යයක සම්පූර්ණ අරුත වෙනස් කළ හැකිය.

Punctuation is essential, and is used to convey and clarify the meaning of written language. It is such simple marks as the full stop or the comma, and the more complex ones of semicolons and hyphens. Getting punctuation wrong can change the entire meaning of a sentence.

ව්‍යාකරණ - Syntax

ව්‍යාකරණ යනු නිවැරදිව වාක්‍ය සැකසීම සඳහා අනුපිළිවෙල හෝ වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සංවිධානය කරණ අනුපිළිවෙලයි. වඩාත්ම මූලික වාක්‍ය ඛණ්ඩය විෂය + ක්‍රියාපද + සෘජු වස්තු සූත්‍රය අනුගමනය කරයි. එනම්, "Jillian hit the ball.." "Hit Jillian the ball." යනුවෙන් අප ලියන්නේ නැති බව තේරුම් ගැනීමට ව්‍යාකරණ අපට ඉඩ දෙයි.

Syntax is the order or arrangement of words and phrases to form proper sentences. The most basic syntax follows a subject + verb + direct object formula. That is, "Jillian hit the ball." Syntax allows us to understand that we wouldn't write, "Hit Jillian the ball."

සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය අය කරුණාකර පහත "Comment" කරන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Manori Senanayake
මටත්?
On 2021-06-30 18:11:20
Maduwanthi Senadheera
Good work, all the best...!
On 2021-06-30 18:17:25
Dilrukshi Manawaduge
Well done...!
On 2021-06-30 18:21:19