සමන් දෙවියන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය විශ්වාසයන්ට අනුව නමස්කාරයට ලක් වේ.

සමන් දෙවියන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය විශ්වාසයන්ට අනුව නමස්කාරයට ලක් වේ. සමන් යන නමේ තේරුම “උදාවන උදෑසන හිරු” යන්නයි. ඔහුගේ චරිතය සිංහල ජනයාට ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති අතර විශේෂයෙන් සියලුම බෞද්ධයින්ට ගෞරවකි

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
නමස්කාරය වේවා...!
On 2021-06-28 17:03:47