දිලිසෙන ගිම්හානය - පැස්කල් කැම්පියන්

හිරු එළිය සහ ගස් වල පුපුරා ගොස් වැඩෙන විශාල කොළ, වේගවත් චිත්‍රපට වල දේවල් වර්ධනය වනවා සේම, ගිම්හානයත් සමඟ මට ඒ ජීවිතය යළිත් ආරම්භ වන බව හුරුපුරුදු විශ්වාසයක් තිබුණි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න