මේ ඔබේ අභිමානයයි.....!

හේ ටැක්සි, තවත් විදේශීය ටැක්සි සේවාවක් නොවේ, මේ ඔබේ අභිමානයයි.....!
රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න