කවුද දිනුවේ..? මොනවා කරන්නද....?

එක් එක් දේශපාලන පක්ෂයට පක්ෂව ජනතාව කෑගසමින් කුඩා දරුවන් වගේ එකිනෙකාට දොස් පවරයි. බහුතරයක් නිවැරදිව කළ යුතු දේ නොකියයි.

සමහර අය නූගත්කම සුදුසුකමක් යැයි සිතන අතර තවත් සමහරු සිතන්නේ යමෙකුට උදව් කිරීමෙන් ඔවුන් සදහා යමක් ලබා ගත හැකි බවයි. පාලකයන් අවසානයේ මිනිසුන් නොමඟ යවන අතර ඔවුන්ගේ වැඩ උපායමාර්ගිකව සිදු කරයි.

පාලකයන් සමඟ ඔවුන්ගේ වාසි සඳහා එකතු වන පුද්ගලයින් සහ පාලකයන් දිනන අතර නොමඟ යන අහිංසක මිනිසුන් සෑම විටම පරාජය වනු ඇත.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න