ලංකාවට බුද්ධාගම පැමිණීම සමරන ලබන පොසොන් උත්සවය

පොසොන්, පොසොන් පෝය ලෙසද හැඳින්වේ, එය ක්‍රි.පූ 3 වන සියවසේදී ශ්‍රී ලංකාවට බුද්ධාගම පැමිණීම සමරමින් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධයින් විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන උත්සවයකි. මෙම උත්සවය වසරේ වැදගත්ම පෝය නිවාඩු දිනය වන අතර වසරේ දෙවන වැදගත්ම බෞද්ධ නිවාඩු දිනයද වේ,  දෙවැනි වන්නේ වෙසක් සඳහා පමණි

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න