රටක කීර්තිය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

වඩ වඩාත් ගෝලීයකරණය වූ ලෝකයක, රටක කීර්තිය බොහෝ මානයන්ගෙන් ඉතා වැදගත් අංගයකි. ජාතීන් විදේශ ආයෝජන, සංචාරක සහ වෙළඳාම සඳහා තරඟ කරන විට කීර්තිය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර එය මහජන සම්බන්ධතා සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතුවල ද තීරණාත්මක අංගයකි (Newburry 2019; Yang et al. 2008)

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න