සතුට රඳා පවතින්නේ ඔබ තුළ ඇති ප්‍රතිපත්ති රාමුව මත ය.

වෙනත් කෙනෙකුගේ දුර්වලතාවය උපයා ගැනීමට භාවිතා නොකරන්න, ඒ වෙනුවට සමාජයට යහපතක් කර එයින් ප්‍රයෝජන ලබන්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න