කෝපය, ඊර්ෂ්‍යාව සහ වෛරය ඔබට විරුද්ධව පමණක් වැඩ කරයි .

ඔබ උසාවියට ගියහොත් එහි වාසිය වන්නේ නීතිවේදියාට ය. දේශපාලකයන් පසුපස යාම ඔවුන්ගේ වාසියට හේතු වේ. එබැවින් ඔබ යමක් කරන විට බුද්ධිමත් වන්න, පරාර්ථකාමී වන්න, එය සතුටට හේතු වේ.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Parkk

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න