මිනිස්සු දේශපාලනය කරන්නේ ඇයි? බොහෝ විට ඔවුන් වෙනුවෙන් යමක් උපයා ගැනීමට.

හොඳ පුද්ගලයෙකුට ඡන්දය දීමෙන් හා දේශපාලනය අතහැර දැමීමෙන් අපට පොදු සුභසාධනය ප්‍රාර්ථනා කළ හැකිය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Parkk

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Senaka Sandaruwan
😇😇
On 2021-06-29 07:30:53