හොඳම පුද්ගලයා බවට පත්වීමේ මාර්ගය.

සාර්ථකත්වය නම් ඔබේ අභිමතය පරිදි ගැටලු විසඳීමයි, නමුත් ඔබට උදව් අවශ්‍ය වූ විට හොඳම ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න, යමක් එකතු කර එය නිවැරදිව කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Parkk

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න