මගියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී මුදලින් රුපියල් 2000/= ක් දිනා ගන්න.

සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල සැමවිටම සමාජයේ යහපත සදහා සේවය කරන අතර, මෙම අරමුණු තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට මගීන් සඳහා පහත පරිදි එක් වරකට රු. 2000.00 බැගින් තෑගි කිරීමට තීරණය කළෙමු.

• ඔබට තොරතුරු සපයන මෙම බ්ලොග් එකේ අවම ලංසුව ලෙස 2000 සිට 1 දක්වා " එක් අංකයක් අදහස් දැක්වීමේ කොටුව" තුළ ලියන්න.
• ලංසුව ආරම්භ කරන තැනැත්තාට පමණක් තවත් ලංසුවක් හිමිවේ.
• එක් මගියෙකු සඳහා එක් ලංසුවක් පමණි.
• සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල "START" ලෙස අදහස් දැක්වීමෙන් අනතුරුව ලංසු තැබීම ආරම්භ කළ හැකිය.
• සෑම ලංසුවක්ම උපරිමයේ සිට අවමය දක්වා එකින් එක ඉහළ සිට පහළට ගමන් කළ යුතුය, එසේ නොවන ලංසු අවලංගු වන අතර මගියාට නැවත ලංසු තැබිය හැකිය.
• ඕනෑම වේලාවක ගණනය කිරීම නවත්වන ලෙස සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පලට ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර, එවිට දැනට පවතින අවම ලංසුව ජයග්‍රාහකයා වනු ඇත. එනම් සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල "STOP" යනුවෙන් අදහස් දක්වනු ඇත.
•සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පල  "STOP" යැයි පැවසීමෙන් පසු අදහස් දැක්වූ සියලුම ලංසු අවලංගු ලෙස සලකනු ලැබේ.
• වලංගු නොවන දුරකථන අංක වලින් ලැබෙන ලංසු අවලංගු ලංසුවක් ලෙස සැලකේ.
• ත්‍යාගය පිරිනැමීමේදී ඔබගේ දුරකථන අංකය සත්‍යාපනය කරනු ඇත.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න