ටීෂර්ට් එකකට හිමිකම්

දැන් ඔබට www.heytaxi.net ටීෂර්ට් එකකට හිමිකම් කිව හැකිය.

කොන්දේසි සහිතයි.
  • පසුගිය මාස තුන සඳහා අඛණ්ඩව කුලී රථ රියදුරුගේ සේවය සක්‍රීය කර තිබිය යුතුය
  • මගියා සෑම මසකම අවම වශයෙන් එක් වාරයක්වත් ගමන් කර තිබිය යුතු අතර පසුගිය මාස තුන සඳහා ගමන් වාර තුනක් ගමන් කර තිබිය යුතුය.

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න