ඔහු අසල අවදි වීම

ස්වාමිපුරුෂයා තම බිරිඳ සමඟ එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරයි, ආදරය කුඩා දේවල පවතින බව ඔප්පු කරයි

                                 ඊළඟ පිටුවට


රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න