සතුටින් ජීවත් වන්න - දිගු දිනක සැනසිල්ල

ස්වාමිපුරුෂයා තම බිරිඳ සමඟ එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරයි, ආදරය කුඩා දේවල පවතින බව ඔප්පු කරයි
                                 ඊළඟ පිටුවට

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

                                   පළමු පිටුව

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Nisha Damayanthi
ආදරෙයි...!
On 2021-06-28 18:24:16
Nuwan Ferdinandus
ඔව්, සැබවින්ම සෑම කෙනෙකුටම අනුගමනය කළ හැකි සුන්දර අදහස්..!
On 2021-06-28 19:17:36
Sisira Perera
♥️🥰🥰🥰❤
On 2021-06-28 21:19:29