අඩු බුද්ධියක් ඇති අයෙකු තුළ ව්‍යාකූලත්වය ප්‍රකාශ කරයි.


මම කලින් කිව්වා ..!
මමත් කලින් කිව්වා ..!

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න