ඉපැයීමේ වැඩසටහන - සයිබර් කුලී රථ නැවතුම්පලට අනුයුක්ත මගීන් සඳහා.

ඔබත් වහාම උපයා ගන්න පටන් ගැනීමට කැමති නම්, දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න.

පියවර 1.  ලියාපදිංචි වීම
පියවර 2.  කුසලතා හඳුනා ගැනීම
පියවර 3.  ඉපැයීම් සඳහා ප්‍රවේශ වීම

පූර්ව අවශ්‍යතා;
• හොඳ තත්ත්වයේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක්
• ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක් සහ අනන්‍යතාවයේ දෙවන සාක්ෂියේ පිටපතක්. උදා. විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පිටපත.

මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම පූර්ව අවශ්‍යතා අත්‍යවශ්‍ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
                   
                  ලියාපදිංචි කිරීම

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න