මම තමයි ලොක්කා

මම තමයි ලොක්කා, ඉතින් ඔයාට එතන ඉඳගෙන මගේ  බූරු විහිළු වලට හිනා වෙන්න වෙනවා.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න