සේවා අපනයන

සේවා අපනයනකරු යනු භෞතිකව නොපෙනෙන නිෂ්පාදන සේවා අපනයනය කරන අපනයනකරුවෙකි, එනම්; ස්පර්ශ කළ නොහැකි නිෂ්පාදන. එක් රටක පුද්ගලයෙකු විසින් වෙනත් රටක පුද්ගලයින්ට හෝ සමාගම්වලට සපයන ඕනෑම සේවාවක් ලෙස අපට සේවා අපනයනය පැහැදිලි කළ හැකිය. සේවා අපනයනය ගෝලීය වෙළඳාමේ වැදගත් නැගී එන ප්‍රවණතාවකි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න