තිරසාර ව්‍යාපාර ආකෘතියක් සහ හවුල්කරුවන් සොයා ගැනීමට අපොහොසත්

සමාගම බ්‍රහස්පතින්දා සවස කියා සිටියේ තිරසාර ව්‍යාපාර ආකෘතියක් සහ හවුල්කරුවන් සොයා ගැනීමට අපොහොසත් වීමෙන් පසු වසර නවයක් පැරණි සිදුවිය හැකි අවදානම් සහ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයකින් තොර ව්‍යාපෘතියක් (moonshot project) සහ අවුරුදු දෙකහමාරක් පැරණි සමාගමක් වන ලූන් වසා දමන බවයි. 2021 ජනවාරි 22

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.

www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න