මගී ප්‍රවේශය - Passenger Login

අදාල බොත්තම භාවිතා කොට ඔබේ විස්තර ඇතුලත් කර ප්‍රවේශය සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. එසේ ප්‍රවේශය සකස් කරගැනීමෙන් පසු තමාගේ පිටුවට ප්‍රවේශ වී ටැක්සියක් සොයාගැනීම ආරම්භ කල හැකි වන අතර අඩුපාඩු තොරතුරු ඇතුල් කිරීම හා වෙනස් කිරීමද කල හැකිය.

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
HeyTaxi
Enter your details using the relevant button and sign up for Heytaxi.net service. Once the login is created, you can log in to your page and start searching for a taxi, and edit your information.
On 2020-04-06 15:00:14