ඔහු කෙබඳු පුද්ගලයෙක්ද?

ඔබට යමෙකුගේ මනස දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ගේ වචනවලට සවන් දෙන්න.

ඔබට ඔවුන්ගේ හදවත දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් බලන්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න