දූෂණය යනු අල්ලස් දීම ගැන පමණක් නොවේ:

සම්පත් නාස්ති වන විට විශේෂයෙන් දුප්පතුන්ට හානියක් සිදු වේ. බුද්ධිමත් ප්‍රතිචාර වර්ධනය කිරීම සඳහා විවිධ ආකාරයේ දූෂණ තේරුම් ගැනීම එතරම් වැදගත් වන්නේ එබැවිනි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න