ෆොම්බ්‍රන් - RI; රටේ කීර්තිනාම දර්ශකය (CRI)

විදේශීය ප්‍රේක්ෂකයින්ට එහි චිත්තවේගීය, භෞතික, මූල්‍ය, නායකත්ව, සංස්කෘතික, ගෝලීය සහ දේශපාලන ආයාචනය පිළිබඳ අවබෝධය මත පදනම්ව රටක කීර්තිය ඇගයීමට ලක් කරයි (Passow & Fehlmann, 2005).

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න